Góra
Image Alt

Wydarzenie lokalne w Brnie (CZ)

Spotkanie numer: 1
Kraj: Czechy

Data: 30 styczeń 2018

Celem pierwszego lokalnego wydarzenia było włączenie zainteresowanych grup ze strony partnerów projektu, takich jak: rodzice, dzieci oraz przedsiębiorcy społeczni działający na poziomie krajowym i lokalnym.

W Czechach, najbardziej zainteresowanymi grupami byli studenci uniwersyteckich kierunków pedagogicznych, organizacje pozarządowe i lokalne szkoły podstawowe.
Wydarzenie odbyło się w siedzibie Szkoły Językowej PELICAN w dniu 30 stycznia 2018 r. Na początku przedstawiono projekt, jego cele i planowane działania.
Na spotkaniu najbardziej podkreślano kluczową ideę projektu i wprowadzenie partnerstwa projektowego, porównując sytuacje w krajach partnerskich.

Kolejna część projektu poświęcona była koncepcji wielojęzyczności i problemom, z jakimi musi się zmierzyć każda wielojęzyczna rodzina, starając się zachować swój wielojęzyczny charakter.

Odbyła się także krótka dyskusja dotycząca zalet i wad wychowania wielojęzycznego dzieci, po której uczestnicy wyrazili poparcie dla edukacji wielojęzycznej dzieci.
Po tej dyskusji z kolei przedstawiona została koncepcja klubów wielojęzycznych jako możliwości spędzania wolnego czasu przez dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Ponadto dużo bardziej szczegółowo została opisana współpraca klubów wielojęzycznych z różnych krajów europejskich biorących udział w projekcie.
Kluczowe rezultaty projektu również zostały krótko opisane wraz z propozycją dotyczącą śledzenia działań zespołu projektowego na stronie projektu na Facebooku.
W dyskusji podsumowującej zespół projektowy krótko omówił szerszy kontekst projektów Erasmus +, przewidywany harmonogram projektu i dostępność wyników w przyszłych miesiącach.

Kluczowe wnioski:
• Projekt i jego wyniki wydają się interesujące dla wielu nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych i organizacji pozarządowych pracujących z imigrantami i cudzoziemcami.
• Wielojęzyczność jest dobrze znaną korzyścią dla czeskich mieszkańców, a wiele rodzin często wychowuje swoje dziecko wielojęzycznie, nawet jeśli oboje rodzice są rodowitymi Czechami; mogli również być zainteresowani tym projektem.
• Większość uczestników zadeklarowała swój cel, aby obserwować dalszy rozwój rezultatów projektu w naszej sieci, FB itp.

 

User registration

You don't have permission to register

Reset password